School stichten

Bij schoolstichting is sprake van een aantal fasen:

Fase 1 – Duidelijke behoefte
Vaak ontstaat de gedachte om een nieuwe school te stichten, nadat in de praktijk op lokaal niveau is gebleken dat op bestaande scholen geen ruimte voor bijbelgetrouw onderwijs meer is. In dit stadium zal contact gelegd moeten worden tussen ‘gelijkgezinden’ die het liefst meerdere kerkelijke denominaties vertegenwoordigen. Indien de behoefte aan een nieuwe school bij een grotere groep ouders aanwezig is, is het belangrijk om een werkgroep te vormen, waarin genoemde denominaties een plek krijgen.

Fase 2 – Vooronderzoek
De werkgroep kan door middel van bijvoorbeeld een zogenaamde quickscan nagaan of de aanvraag voor een evangelische basisschool een kans van slagen heeft. Met deze scan wordt globaal nagegaan of het mogelijke voedingsgebied van de aan te vragen school naar verwachting voldoende leerlingen zal opleveren. Voor een dergelijke quickscan kan de werkgroep terecht bij diverse aanbieders.

Fase 3 – Contacten
In dit stadium is het verstandig om contacten te leggen met de burgerlijke gemeente waar de school gewenst is en met ‘de achterban’ (kerkelijke gemeentes, ouders, voorgangers) in het voedingsgebied. De ervaring heeft geleerd dat betrokkenen enige tijd nodig hebben om te wennen aan de idee van stichting van een evangelische basisschool.

Fase 4 – Leerlingenprognose
Het is noodzakelijk om in een vroeg stadium een wettelijk goedgekeurde leerlingenprognose te laten opstellen. Die prognose is nodig voor de aanvraag van een nieuwe basisschool. In het overleg met de gemeente is dan bekend met welke aantallen te verwachte leerlingen rekening moet worden gehouden. De praktijk heeft aangetoond dat het verstandig is om daarbij te beschikken over verklaringen van ouders uit de ‘rand’ van het voedingsgebied dat zij hun kinderen naar de te stichten evangelische basisschool zullen sturen.

Fase 5 – Rechtspersoon
Is aanvankelijk sprake van een werkgroep, al snel zal de behoefte ontstaan aan een officiële rechtspersoon. De keuze gaat tussen een stichting of een vereniging. Voor beide rechtsvormen is wat te zeggen. Om gerekend te kunnen worden tot de evangelische richting (noodzakelijk voor de stichting van een evangelische basisschool) en voor de aansluiting bij het PEON, zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan.

Fase 6 – Aanvraag
Een aanvraag voor schoolstichting moet voor 1 februari bij de gemeente worden ingediend. Als de gemeente akkoord is met de aanvraag, dan moet de minister van onderwijs de aanvraag nog goedkeuren. Is ook die akkoord, dan kan de school in augustus van het jaar VOLGEND op dat van de aanvraag, van start gaan.

Fase 7 – Beroep
Soms gaat de aanvraag niet van een leien dakje. Dan kan tegen een weigering tot goedkeuring van de aanvraag in beroep worden gegaan. Voor deze rechtsgang is het dringend aan te raden zich te laten bijstaan door juristen.

Fase 8 – Inhoudelijke steun
Zijn eenmaal de meer technisch getinte fasen met een positief resultaat doorlopen, dan kan een nieuwe evangelische basisschool voor onderwijsinhoudelijke ondersteuning terecht bij de bestaande evangelische scholen. De nieuwe directeur kan in eerste instantie voor adviezen terecht bij collega’s die genoemd worden onder contact.