Waarom evangelisch onderwijs

Evangelisch onderwijs

Het geloof in God, het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus Christus en het gezaghebbende karakter van de Bijbel is het gemeenschappelijk vertrekpunt binnen het evangelisch onderwijs. Dat houdt in dat de schoolteams werken vanuit de diepgewortelde overtuiging dat het leven met God de enige manier van leven is. Dit leven biedt kwaliteit en toekomstverwachting voor ieder mens, zowel in het leven nu als na Zijn wederkomst. Binnen het onderwijs wordt elke dag bewust aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de liefde en grootheid van God. Een evangelische school laat uw kind kennis maken met de mogelijkheid om een relatie te krijgen met de beste Leraar ooit, Jezus. Een persoonlijke relatie met de God die hen maakte.  Deze relatie wordt aangereikt door het voorbeeld dat de leerkrachten geven. Zo hopen we dat de kinderen voor een leven met God (blijven) kiezen en Jezus zullen aannemen in hun leven.

 Kernwaarden

Deze visie wordt nader verwoord in de hieronder beschreven kernwaarden. Onze waarden vloeien voort uit het gegeven dat wij de Bijbel als hoogste gezag erkennen.

  1. Afhankelijkheid van God – De mens is in denken en doen afhankelijk van zijn Schepper. Daarin passen geen begrippen als zelfverwezenlijking en autonomie. De mens leeft in een gemeenschap met verantwoording ten opzichte van God, zichzelf, de medemens en de schepping. Binnen deze kaders vindt de opvoeding tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid plaats.
  2. Groei en ontwikkeling – Ieder kind maakt een uniek groeiproces door. Het onderwijsconcept van onze scholen sluit aan bij wat elk kind nodig heeft en onderwijst het kind in het geheel, in lichaam, ziel en geest. Evangelisch onderwijs traint het karakter en biedt een moreel kompas voor het leven.
  3. Veiligheid – De veiligste plek op aarde is te zijn in de wil van God. We willen dat de kinderen Jezus leren kennen en volgen, zodat ze Zijn vrede kunnen ervaren. We geven ons pedagogisch klimaat vorm en inhoud vanuit onze liefde voor en relatie met God en vanuit onze passie voor kinderen en het geven van onderwijs. Een liefdevol, positief en veilig pedagogisch klimaat op school is erg belangrijk, want een kind kan pas volledig tot ontwikkeling komen, als hij of zij zich geliefd en veilig voelt.
  4. Zorg voor elkaar – God vraagt van ons dat we onze naaste liefhebben als onszelf. Dit betekent dat we rekening houden met elkaar, zoals we wensen dat anderen rekening houden met ons. Van het team wordt verwacht dat zij voor elkaar en de kinderen gebedsverantwoordelijkheid op zich nemen, zodat de Heilige Geest ruimte krijgt om te werken.
  5. Respect – Respect hebben voor Gods woord is in de schoolgemeenschap uitgangspunt van al het handelen. Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen (Mattheüs 7:12) Dit stelt kinderen in staat bruggen te bouwen in een multiculturele samenleving.